ASSESSMENT CENTRUM a DEVELOPMENT CENTRUM

Vyberajte tých najvhodnejších vďaka Assessment Centrum a rozvíjajte talenty vďaka Development Centrum.

Odhaľte skutočný potenciál

Metodiku Assessment Centrum či Development Centrum poznáte aj pod rozšíreným slovenským ekvivalentom- tzv. hodnotiacimi a rozvojovými centrami. Ich hlavným cieľom je poskytnúť čo najpresnejší obraz o schopnostiach hodnoteného kandidáta alebo zamestnanca a predpovedať tak, nakoľko môže na danej pozícii uspieť. 

Hodnotiace centrá sú jednou z najefektívnejších výberových metód a jedným z najsilnejších prediktorov budúceho úspechu kandidátov v spoločnosti.

Nezáleží na tom či ste malá rodinná firma, alebo nadnárodná spoločnosť. Správne nadizajnované a kvalitne prevedené, majú svoje zaslúžené miesto pri prijímaní a rozvoji zamestnancov.  

POTREBUJE VÁŠ OBCHODNÝ TÍM "NAKOPNÚŤ" NA CESTE K LEPŠÍM VÝSLEDKOM?
Pomôžeme vám identifikovať chýbajúce schopnosti, ktoré brzdia ich výkon a bránia ich rozvoju.

MÁTE DILEMU, KOHO POVÝŠIŤ?
Odhaľte s nami skrytý manažérsky a leadership potenciál a rozhodnite sa správne. 

HĽADÁTE NOVÉHO ČLENA TÍMU, KTORÝ SPLNÍ NÁROKY POZÍCIE, NO ZÁROVEŇ ZAPADNE AJ DO FIREMNEJ KULTÚRY?

Spolu s vami zostavíme ideálny profil kandidáta a nájdeme váš "perfect match".

Assessment Centrum/Development Centrum, ktoré reaguje na vaše potreby a prináša očakávané výsledky? Takto vyzerajú tie, ktoré pre vás pripravujeme v inmetric.

AC_DC_01

Počas Assessment a Development Centrum čelia kandidáti rôznym modelovým úlohám zasadeným do konkrétneho kontextu v podobe príbehu, a to buď individuálne, alebo v skupine. Tie môžu byť doplnené aj mnohými inými metódami, ako napríklad behaviorálne interview, psychodiagnostické hodnotenie, Lego Serious Play® a ďalšie. Účastník tak získava bohatšie skúsenosti a firma viac dôležitých informácií.

Výber alebo rozvoj? Každé Assessment Centrum/Development Centrum môže byť zostavené a prispôsobené podľa vašich cieľov, potrieb a očakávaní.

 

Pri Assessment (hodnotiacom) Centre sa sústredíme na výber - podľa očakávaných kritérií vyberáme najvhodnejšieho kandidáta na prijatie do firmy alebo povýšenie v rámci organizácie.

Pri Development (rozvojovom) Centre kladieme dôraz na ďalší rozvoj zamestnancov. Zhodnotením aktuálneho stavu a následnými odporúčaniami pomáhame smerovať energiu investovanú do rozvoja tým správnym smerom. Samotné Development Centrum býva často začlenené aj do komplexných rozvojových programov -  najčastejšie ako prvý alebo záverečný krok.

„Naše vôbec prvé development centrum v rámci Packety sme sa rozhodli pripraviť v spolupráci so spoločnosťou inmetric. Celý projekt bol šitý na mieru našim potrebám a preto oceňujem najmä ústretovosť, s akou konzultantky inmetric-u pristupovali k zapracovaniu našich požiadaviek. Vďaka DC sme získali komplexnejší pohľad na hodnotených a mohli tak efektívnejšie a adresnejšie nastaviť ich rozvojový plán, podporiť ich manažérske zručnosti a overiť si ich pripravenosť na kariérny rast. Takéto množstvo informácií by sme inak zbierali niekoľko týždňov. Výstupné správy aj individuálne konzultácie nastavili skupine zrkadlo a odkryli ich slepé miesta.“ 

Karolína Vlčková, Learning & Development špecialistka, Packeta

AC_DC_02

Vlastné AC/DC scenáre - poskytujeme najrozmanitejšie úlohy a cvičenia s rôznymi stupňami náročnosti. Naše know-how sa prehĺbilo rokmi skúseností v rôznych odvetviach.

Naše programy sú vytvorené spôsobom, aby boli tak objektívne a nezaujaté, ako je to len možné. Našou prioritou je, aby sme udržali túto objektivitu počas celého procesu pozorovania a hodnotenia.

Program staviame na vopred definovaných kompetenciách. Či už sa klient rozhodne pre svoj vlastný kompetenčný model, pre jeden z našich predpripravených, alebo vytvoríme úplne nový na základe jeho špecifických potrieb – iba vďaka dobre definovaným kompetenciám môžeme účastníkov objektívne hodnotiť.

Aby bolo AC/DC úspešné, dávame si mimoriadne záležať na zážitku participantov (candidate experience). Sme si vedomí, že stráviť pol či celý deň strávený Assesment/Development Centrami môže byť náročné, niekedy dokonca vyčerpávajúce. Práve preto dbáme na to, aby bolo prostredie aj celý priebeh AC/DC čo najpríjemnejší.

Ako výsledok dostane každý participant individuálnu spätnú väzbu a komplexnú správu, ktoré mu poskytnú pohľad na jednotlivé kompetenčné oblasti, ale aj celkový obraz. Nepovinný, ale veľmi odporúčaný krok, je následná osobná konzultácia a spätná väzba s HR konzultantom, hiring manažérom, nadriadeným alebo HR osobou. Tento krok vnímame ako zásadný pre úplne porozumenie správania človeka/hodnoteného, odhalenie a rozoznanie „slepých miest“ a objavenie skrytého potenciálu.

AC_DC_03

Ako vyzerá typické AC/DC?

Ako prvý krok si určíme kľúčové kompetencie a vytvoríme program, ktorý napĺňa potreby konkrétnej firmy ako napríklad výber, rozvojový program, plánovanie nástupníctva či talent manažment. Od tohto bodu je každý krok prispôsobený potrebám klienta. Spoločne sa dohodneme na počte participantov, dĺžke trvania (jeden alebo pol dňa) a na scenári, ktorý bude použitý v úlohách tak, aby kopíroval firemné prostredie v čo najväčšej miere. Náročnosť aktivít záleží od komplexnosti roly a odbornej expertízy participanta. Na konci dňa dostanú participanti krátku spätnú väzbu, ktorá je neskôr doplnená detailným reportom o ich silných stránkach a priestoroch pre rozvoj – celkovým zhrnutím ich výkonu.

Tento report odporúčame participantovi odovzdať počas osobnej interpretácie s odborným konzultantom. Takto zvýšime mieru akceptácie výsledkov a prehĺbime pochopenia výkonu a kompetencií konkrétneho človeka.

„So spoločnosťou inmetric sme pracovali na projekte zavedenia AC/DC ako súčasti talent manažment programu pre kľúčové manažérske pozície vo výrobe. Celý projekt má pozitívny dopad nie len na zlepšovanie úrovne manažmentu, ale aj na spokojnosť zamestnancov. Pôsobí motivačne a umožňuje nám efektívnejšie pracovať s internými kandidátmi, ich potenciálom a zvyšujeme tak celkovú úspešnosť celej spoločnosti. Na konzultantoch z inmetric oceňujeme nie len profesionálny a ústretový prístup, ale predovšetkým kreativitu, schopnosť zaujať a udržať pozornosť veľmi rôznorodého projektového tímu počas celého procesu."

Miroslav Buček, Manažér pre kariéru, odmeňovanie a medzinárodnú mobilitu, PSA

Zaujala vás táto služba?Radi vám o nej povieme viac. Spýtajte sa nás na čokoľvek alebo si s nami dohodnite bezplatnú konzultáciu, v rámci ktorej vám priblížime naše služby a porozprávame sa s vami o tom, ktorá je najvhodnejšia pre vaše potreby.